ขั้นตอนทำใบขับขี่

  • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชน หรือใบแทน, บัตรข้าราชการ
  • ใบรับรองแพทย์  • มีหนังสือเดินทาง ( Passport ) ใบขับขี่ส่วนบุคคลครบ 1 ปี
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง 2 ใบ
  • ใบรับรองแพทย์

 

ประเภทคนพิการ

       

  • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชน หรือใบแทน, บัตรข้าราชการ
  • ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ที่รักษาเฉพาะทาง ว่าท่านสามารถขับขี่ได้ (ยกเว้น ผู้พิการทางสายตา )
      
  •